ALGEMENE VOORWAARDEN KILLGERM BENELUX NV EN KILLGERM NEDERLAND B.V.

Deze algemene voorwaarden van Killgerm Benelux NV en Killgerm Nederland b.v. (verder Killgerm) zijn in elke relatie tussen partijen toepasselijk, met uitsluiting van alle andersluidende voorwaarden, zoals de eigen (aankoop) voorwaarden van de Koper. Afwijkingen dienen steeds uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

 1. Door de schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van een aanbieding of offerte van Killgerm door een geïnteresseerde Koper, komt er een overeenkomst tot stand. Dit geldt eveneens zo de aanbieding door een tussenpersoon (zijnde een vertegenwoordiger van Killgerm) is gedaan.
 2. Killgerm behoudt zich een herroepingsrecht voor, dat zij schriftelijk dient uit te oefenen binnen een termijn van 10 dagen na de contractsluiting.
 1. Leveringstermijnen zijn steeds indicatief en binden Killgerm niet.
 2. Vertraging in de levering geeft de Koper bijgevolg nooit recht op schadevergoeding of het recht om de koopovereenkomst te ontbinden.
 3. De levering geschiedt vanuit het magazijn, waaronder moet worden begrepen de plaats waar de betrokken goederen door Killgerm ten behoeve van de klant werden opgeslagen.
 4. De Koper dient de goederen op het aangekondigde tijdstip en alleszins binnen tien dagen na de schriftelijke mededeling dat de gekochte goederen in het magazijn beschikbaar zijn, af te laten halen op een vlotte en veilige manier.
 5. De kosten voor het transport en alle administratieve kosten zijn voor de Koper.
 1. Indien de Koper nog niet voldane betalingsverplichtingen heeft of in verzuim is met het stellen van een krachtens de overeenkomst te verstrekken zekerheid, is Killgerm gerechtigd leveringen of andere contractuele verplichtingen op te schorten.
 2. Bij gebreke van het tijdig afhalen of niet in ontvangstnemen van de aangekochte goederen door de Koper zal Killgerm, na voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd het recht op schadevergoeding, de overeenkomst kunnen ontbinden.
 1. Het risico van de gekochte goederen gaat over op de Koper vanaf het tijdstip van de levering zijnde het tijdstip waarop de Koper de goederen afhaalt of laat afhalen dan wel – indien dat niet tijdig geschiedt – de dag volgend op de uiterste datum waarop de goederen opgehaald moesten worden.
 2. Indien is overeengekomen dat Killgerm de goederen bezorgt of laat bezorgen, dan gaat het risico van de bezorging over op de Koper vanaf het moment van de bezorging of – indien de goederen niet door de Koper in ontvangst worden genomen – vanaf de datum waarop de goederen ter bezorging zijn aangeboden.
 1. Prijzen die worden genoemd in prijscouranten, advertenties en offertes zijn onder voorbehoud van vergissingen.
 2. Overeengekomen prijzen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaand bericht aan de Koper worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen zonder dat de Koper hieraan het recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
 3. Killgerm is gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen indien zij aantoont dat na de bestelling één of meerdere kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld de prijzen van grondstoffen, energie of loonkosten, een verhoging hebben ondergaan.
 4. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 1. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij overschrijding van deze termijn, is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande factuurbedrag, onverminderd het recht van Killgerm om de overeenkomst te ontbinden uit hoofde van contractuele wanprestatie en onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen.
 2. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd op het nog openstaande factuurbedrag, met een minimum van 115 EUR.
 3. Niet-betaling van (een deel van) een factuur, heeft van rechtswege als gevolg dat alle t.a.v. de Koper openstaande schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
 4. De Koper is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking, noch op de niet-uitvoeringsexceptie, om betaling van facturen op te schorten.
 1. Alle verkochte goederen blijven eigendom van Killgerm, tot het moment waarop de Koper al zijn verbintenissen is nagekomen, in het bijzonder de integrale betaling van de overeengekomen prijs.
 2. Alle risico’s van beschadiging of verlies zijn ten laste van de Koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan hem worden geleverd.
 3. Het is de Koper verboden om, voordat de eigendom van de gekochte goederen effectief aan hem werd overgedragen, deze goederen te verpanden of te bezwaren. Daarnaast is de Koper verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die Killgerm wenst te treffen ter bescherming en vrijwaring van de door haar geleverde goederen waarvan zij nog eigenaar is. Indien derden een recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht Killgerm onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
 4. Indien Killgerm haar eigendomsvoorbehoud niet kan uitoefenen, is de Koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% op de waarde van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, met een minimum van 100 EUR, onverminderd het recht om de tussen haar en de Koper bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 1. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de oorzaak van de overmacht de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden.
 2. Bij blijvende overmacht is de Koper niettemin gehouden om een proportioneel gedeelte van de overeengekomen prijs te betalen voor de goederen die Killgerm nog heeft kunnen leveren.
 3. Killgerm houdt zich het recht voor om de termijn voor uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de overmacht duurt.
 4. Indien er zich, buiten de gevallen van overmacht, onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden voordoen na de contractsluiting, die van die aard zijn dat niet redelijkerwijze van Killgerm kan worden verwacht dat zij de overeengekomen prestaties verder uitvoert, dan heeft Killgerm het recht haar prestaties op te schorten en nieuwe voorwaarden en/of prestaties voor te stellen. Ingeval de Koper dit weigert, is Killgerm gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
 1. Killgerm kan enkel worden aangesproken voor zichtbare gebreken die dadelijk en uiterlijk binnen 48 uur na de levering door de Koper aan haar worden bekendgemaakt door middel van een klacht in de zin van artikel 11.
 2. Niet zichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, binnen een termijn van 48 uur na de ontdekking ervan, door de Koper aan Killgerm te worden bekendgemaakt door middel van een klacht. Bovendien kan Killgerm enkel worden aangesproken voor verborgen gebreken die zich binnen een termijn van 6 maanden na de levering van de goederen manifesteren.
 3. De garantieverplichting van Killgerm gaat niet verder dan de verplichting tot levering van nieuwe, soortgelijke (onderdelen van) goederen ter vervanging van eerder geleverde, niet deugdelijke (onderdelen van) goederen.
 4. De nakoming van de garantieverplichtingen door Killgerm geldt als integrale schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid, ongeacht de rechtsgrond, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Een klacht dient schriftelijk aan Killgerm te worden overgemaakt. Een klacht dient steeds een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten, alsook van de concrete omstandigheden waaronder het zich geopenbaard heeft. Tevens dient de klacht melding te maken van de bestelgegevens en van de factuur- en vrachtbriefnummers van de bestelling waarop ze betrekking heeft.
  2. Een klacht schort de betalingsverbintenis van de Koper niet op.
 2. Terugzendingen door de Koper hoeven door Killgerm niet te worden aanvaard, tenzij daarmee voorafgaand schriftelijk is ingestemd.
 3. Klachten zijn nooit ontvankelijk, wanneer blijkt dat de Koper de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd of het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestelling heeft gebruikt, het geleverde niet goed heeft bewaard of heeft onderhouden, dan wel zelf veranderingen of herstellingen aan het geleverde heeft uitgevoerd of laten uitvoeren door een derde.
 4. In geval een klacht gegrond is, heeft de verkoper het recht om naar zijn keuze de goederen te vervangen, dan wel de koopovereenkomst met betrekking tot deze goederen te ontbinden.
 1. Behoudens ingeval van opzet of bedrog, is de aansprakelijkheid van Killgerm, in alle omstandigheden beperkt tot de netto-factuurwaarde van de geleverde goederen.
 2. Behoudens in geval van opzet of bedrog, is Killgerm nooit aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade of gevolgschade. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade.
 3. Vordert de Koper na een levering herstelling of vervanging van het geleverde, dan is Killgerm gerechtigd in plaats daarvan de koopprijs terug te betalen dan wel een kortingsprijs te verlenen, onder terugzending van het desbetreffende goed.
 1. Indien de levering in België of Luxemburg is geschied, is op de gesloten overeenkomst en daaruit voortvloeiende geschillen Belgisch recht van toepassing. Indien de levering in Nederland is geschied is op de overeenkomst Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien de levering in België of Luxemburg is geschied, is tot het kennisnemen van geschillen de daartoe bevoegde rechter te Turnhout (België) bevoegd, zulks onverminderd het recht van Killgerm om de rechter van de woonplaats van koper te adiëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende bevoegdheid van de vrederechter. Indien de levering in Nederland is geschied, is tot het kennisnemen van geschillen bevoegd de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Nederland), zulks onverminderd het recht van Killgerm om de rechter van de woonplaats van koper te adiëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn op 18 februari 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht.

ALGEMENE VOORWAARDEN KILLGERM NEDERLAND B.V.

Bedrijfsopleiding & training

Deze algemene voorwaarden van Killgerm Nederland B.V. (verder Killgerm) zijn in elke relatie tussen partijen toepasselijk, met uitsluiting van alle andersluidende voorwaarden. Afwijkingen dienen steeds uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

 1. Door de schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van een aanbieding of offerte van bedrijfsopleidingen of trainingen (hierna te noemen: ‘de opleiding’) van Killgerm, komt er een overeenkomst tot stand tussen Killgerm en de deelnemer.
 2. Indien de opleiding door de deelnemer vóór de aanvangsdatum wordt geannuleerd, is de deelnemer het
  volgende percentage van de cursusprijs verschuldigd:
  – Annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvangsdatum: 20%
  – Annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor aanvangsdatum: 50%
  – Annulering minder dan 1 week voor aanvangsdatum: 100%
 1. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald of, ingeval de opleiding plaatsvindt binnen deze betaaltermijn, uiterlijk twee dagen vóór de datum waarop de opleiding plaatsvindt.
 2. Bij niet betaling van de factuur binnen de in artikel 3.1 genoemde termijn is Killgerm gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de deelnemer de toegang tot de cursus te ontzeggen. Tevens is de deelnemer alsdan een boete verschuldigd ter hoogte van de cursusprijs alsmede de wettelijke rente daarover, onverminderd het recht van Killgerm om volledige schadevergoeding te eisen.
 1. Een deelnemer die, om wat voor redenen dan ook, niet de gehele opleiding kan volgen, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.
 2. De deelnemer dient actief mee te doen aan de opleiding en dient zich correct te gedragen.
 3. Indien een deelnemer zich misdraagt, kan Killgerm die deelnemer verdere deelname aan de opleiding ontzeggen, zonder dat de betreffende deelnemer recht heeft op (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld.
 4. Killgerm is niet aansprakelijk voor wangedrag van deelnemers en de gevolgen daarvan.
 5. Killgerm zal de opleiding zoveel mogelijk in haar trainingslocaties laten plaatsvinden. Door omstandigheden, zoals het coronavirus, staat het Killgerm vrij om de opleiding op een andere manier te verzorgen, zonder dat de deelnemer restitutie kan worden van (een deel van) het cursusgeld.
 1. Alle gebruikte materialen, technieken, software, adviezen en dergelijke die door Killgerm worden gebruikt c.q. worden gegeven ten behoeve van de opleiding zijn eigendom van Killgerm.
 2. Openbaarmaking van de intellectuele eigendommen van Killgerm als vermeld in artikel 5.1 is slechts toegestaan na uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van Killgerm.
 1. Killgerm is op geen enkele manier aansprakelijk voor in de opleiding verkondigde standpunten, theorieën, adviezen en dergelijke.
 2. In ieder geval is de eventuele aansprakelijkheid van Killgerm beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Killgerm wordt uitgekeerd.

In geval van overmacht wordt de opleiding opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden.

 1. Indien de opleiding in België of Luxemburg plaatsvindt, is op de gesloten overeenkomst en daaruit voortvloeiende geschillen Belgisch recht van toepassing. Indien de opleiding in Nederland plaatsvindt, is op de overeenkomst Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien de opleiding in België of Luxemburg plaatsvindt, is tot het kennis nemen van geschillen de daartoe bevoegde rechter te Turnhout (België) bevoegd, zulks onverminderd het recht van Killgerm om de rechter van de woonplaats van de deelnemer te addiëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende bevoegdheid van de vrederechter. Indien de opleiding in Nederland plaatsvindt, is tot het kennis nemen van geschillen bevoegd de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Nederland), zulks onverminderd het recht van Killgerm om de rechter van de woonplaats van de deelnemer te addiëren en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn op 18 februari 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht.

Cliquez ICI pour consulter nos Conditions Générales en langue française.